ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ Ψηφιακές Υπηρεσίες Προσβάσιμων
Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων
για Φοιτητές με Αναπηρία

Έναρξη περιεχομένου

Προσαρμογή ιστοσελίδας

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω προφίλ
Τέλος περιεχομένου

Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας. Προτείνεται η χρήση με τους παρακάτω φυλλομετρητές Ιστού: Internet Explorer 6+, Mozilla Firefox και Opera 8+, Google Chrome 20+, και Safari 5+.