ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ Ψηφιακές Υπηρεσίες Προσβάσιμων
Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων

Έναρξη περιεχομένου

Το σύστημα ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ:


Αναπτύχθηκε με στόχο την άρση των εμποδίων και διακρίσεων που αφορούν τους φοιτητές με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις (όπως φοιτητές με αναπηρία, μαθησιακές δυσκολίες, νευροαναπτυξιακές διαταραχές ή σοβαρή πάθηση) και την παροχή προσαρμογών ως προς την ισότιμη πρόσβασή τους στη γνώση, ακολουθώντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία.


Επιτρέπει την καταγραφή των περιορισμών δραστηριότητας και συμμετοχής των φοιτητών, ώστε να τους δοθούν στη συνέχεια εξατομικευμένες υπηρεσίες από τη Μονάδα Προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ (ΜοΠρο).


Περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο Διαδικτυακών Υπηρεσιών οι οποίες υποστηρίζουν όλο τον κύκλο της μετατροπής και διάθεσης ακαδημαϊκών συγγραμμάτων σε διαφορετικές προσβάσιμες ψηφιακές μορφές, συμπεριλαμβανομένων και των Εκδοτικών Οίκων.


Υποστηρίζει την κοινότητα των Εθελοντών Φοιτητών της ΜοΠρο καθώς και όλα τα Στελέχη της ΜοΠρο.

Φοιτητές με αναπηρία, μαθησιακές δυσκολίες, νευροαναπτυξιακές διαταραχές ή σοβαρή πάθηση: Οι φοιτητές του ΕΚΠΑ που επιθυμούν να λάβουν για πρώτη φορά υπηρεσίες της ΜοΠρο επιλέγοντας το κουμπί «Είσοδος Φοιτητή» θα πρέπει να συμπληρώσουν το Έντυπο Καταγραφής Περιορισμών.

Εθελοντές φοιτητές: Οι φοιτητές του ΕΚΠΑ που επιθυμούν να γίνουν εθελοντές της ΜοΠρο επιλέγοντας το κουμπί “Είσοδος Εθελοντή” θα πρέπει να συμπληρώσουν πρώτα τη «Δήλωση Εθελοντικής Υποστήριξης».

Διαχειριστές: Στελέχη της ΜοΠρο και στελέχη Εκδοτικών Οίκων του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ

Τέλος περιεχομένου

Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας. Προτείνεται η χρήση με τους παρακάτω φυλλομετρητές Ιστού: Internet Explorer 6+, Mozilla Firefox και Opera 8+, Google Chrome 20+, και Safari 5+.