ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ Ψηφιακές Υπηρεσίες Προσβάσιμων
Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων
για Φοιτητές με Αναπηρία

Έναρξη περιεχομένου

Το σύστημα ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ:


αναπτύχθηκε με στόχο την άρση των εμποδίων και των διακρίσεων κατά των Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ) και την ισότιμη πρόσβασή τους στη γνώση,


περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο Διαδικτυακών Υπηρεσιών οι οποίες υποστηρίζουν όλο τον κύκλο της μετατροπής και διάθεσης ακαδημαϊκών συγγραμμάτων σε διαφορετικές προσβάσιμες ψηφιακές μορφές (ανάλογα με τον τύπο αναπηρίας) για τους φοιτητές με εντυποαναπηρία και τους φοιτητές με δυσλεξία ή μαθησιακές δυσκολίες,


έχει στόχο να απλοποιήσει, να επιταχύνει, να αυτοματοποιήσει και να βελτιώσει όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής και διάθεσης Προσβάσιμων Ψηφιακών Συγγραμμάτων που έχει αναπτύξει η Μονάδα Ηλεκτρονικής Προσβασι-μότητας ΦμεΑ Εθνικού και Καποδιστριακού του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), ακολουθώντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία.

Σε περίπτωση που θέλετε να γίνετε εθελοντής στη Μονάδα Προσβασιμοτητας για Φοιτητές με Αναπηρία και να εμπλακείτε πιθανώς στη διαδικασία παραγωγής προσβάσιμων συγγραμμάτων ή σημειώσεων, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη

Προσφορά Δήλωσης Εθελοντικής Υποστήριξης

Δυνατότητα εισόδου στο σύστημα έχουν οι Φοιτητές με Αναπηρία του ΕΚΠΑ (Είσοδος Φοιτητών με Αναπηρία), οι εγγεγραμμένοι Εθελοντές (Είσοδος Διαχειριστών) και οι Εργαζόμενοι στη Μονάδας Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία και οι διαχειριστές του ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ (Είσοδος Διαχειριστών). Αν ένας ΦμεΑ δεν έχει χρησιμοποιήσει ξανά το σύστημα, τότε πατώντας το κουμπί "Είσοδος Φοιτητών με Αναπηρία" θα κληθεί να συμπληρώσει τη Φόρμα Καταγραφής Αναγκών ΦμεΑ. Ενώ, ένας ΦμεΑ, που έχει ήδη συμπληρώσει αυτή τη φόρμα και η πρόσβασή του έχει εγκριθεί από τη Μονάδα Προσβασιμότητας, μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύστημα ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ για να αιτηθεί και να λάβει τα ακαδημαϊκά συγγράμματα που δικαιούται στην κατάλληλη προσβάσιμη ψηφιακή μορφή.

Τέλος περιεχομένου

Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας. Προτείνεται η χρήση με τους παρακάτω φυλλομετρητές Ιστού: Internet Explorer 6+, Mozilla Firefox και Opera 8+, Google Chrome 20+, και Safari 5+.